!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

آلبا یک ماه از میادین دور شد!

رسمی آلبا بازیکن بارسلونا در بازی (بارسا 0-3 بایرن) مصدوم شد و حدود سع ماه از میادین دور خواهد بود.

تاریخ 25 شهریور 1400