!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

بارسلونا برای دیونگ شرط گذاشت

به گزارش "فوتبال کوکیا" و گزارش آاس سران بارسلونا برای ماندن دیانگ شرط گذاشتند! طبق این گزارش، گزارش ها حاکی از این است که یران بارسا از دیانگ درخواست کم کردن 40 درصد از دستمزد این بازیکن هلندی شده اند.

12 مرداد