!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

بازتاب درخشش جهانبخش در اروپا/واکنش فرانس 24 به پاس طارمی

سایت fcupdate در واکنش به درخشش جهانبخش گفته : جهانبخش روز به روز بهتر می شود و شرایط بدنی اش به ایده ال می رسد. سایت فرانس 24 جدا از تمجید درباره ی علیرضا به پاس گل طارمی هم اشاره کرده

تاریخ 12 شهریور 1400