!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

پیانیچ در راه بازگشت به یوونتوس

پیانیچ پس از یک فصل حضور در جمع بارسایی ها خواستار بازگشت به یوونتوس شده و چون پیانیچ برای بارسا عملکرد خوبی نداشته این احتمال وجود دارد که بارسا دوباره ارتور ملو را برگرداند و پیانیچ هم به یوونتوس بازگردد.